STANOVY SPOLKU

Rakety Žižkoff z.s.

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Rakety Žižkoff z.s. (dále jen RŽ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlo RŽ je na adrese Hartigova 151/24, Praha 3, 130 00.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1.     Základním účelem RŽ je:
  • a) Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
  • b) Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
  • c)   Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel.
  • d) Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
  • e) Zajištovat v oblasti sportu vzdělávání svých členu, jejich školení.
  • f)     Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činností.

III.

Orgány RŽ

 1. Orgány RŽ jsou:
  • a) Valná hromada (dále také jen “VH”) jako orgán nejvyšší.
  • b)     Výkonný výbor (dále také jen “VV”) jako orgán statutární.
 2.     Valná hromada

2.1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem RŽ. Valná hromada je složena ze všech řádných členů RŽ starších 18ti let.

2.2.   Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Pozvánku na VH rozešle VR členům, kteří se dle evidence RŽ mohou VH účastnit, nejpozději 10 dní před konáním VH, a to obvykle elektronickou poštou. Pokud to technické prostředky umožňují, lze se VH účastnit distančně.

2.5.   Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.   Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 • a)   rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 • b)   rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky RŽ; rozhodnutí o změně sídla a rozhodnutí o změně předmětu podnikání však náleží do působnosti výkonného výboru,
 • c) volba a odvolání členů výkonného výboru,
 • d)   schválení výsledku hospodaření,
 • e)   rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem RŽ,
 • f) určení hlavních směrů činnosti RŽ,
 • g) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 • h)   schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 • i) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7.   Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.   K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.   K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je třeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 1.     Výkonný výbor spolku

3.1.   Výkonný výbor je statutárním orgánem RŽ, který řídí činnost RŽ a jedná jejím jménem. Výkonný výbor má 3 členy (předseda a dva místopředsedové) a je volen valnou hromadou na 2 roky.

3.2.   Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

3.3.   Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.4.   Výkonný výbor zastupuje navenek předseda výboru ve všech věcech samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy výboru spolek zastupuje každý z místopředsedů výboru, a to každý samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda výboru nebo místopředseda výboru svůj podpis. K zastupování spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

3.5.   Výkonný výbor zejména:

 • a) Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 • b) Organizuje a řídí činnost RŽ,
 • c) Schvaluje a vydává vnitřní předpisy RŽ, pokud jejich vydání není výslovně
 • d) svěřeno do působnosti valné hromady,
 • e) Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 • f)   Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku RŽ,
 • g) Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 • h) Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 • i)       Vede řádně seznam členů spolku

IV.

Členství

A)     Druhy členství

 1. Členství v RŽ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 2. Členství se rozlišuje na:
  • a) Řádné
  • b) Hráčské
 3. Řádným členem RŽ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností RŽ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy RŽ.
 4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 5. Hráčské členství může získat fyzická osoba starší 10 let (do doby dosažení 15ti let věku se souhlasem svého zákonného zástupce), která má zájem podílet se na činnosti RŽ a přispívat k naplnění jeho účelu.
 6. O přijetí za hráčského člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 7. Hráčské členství v RŽ vzniká schválením výkonným výborem a zaplacením členského příspěvku.
 8. RŽ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 9. Údaje o členech RŽ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je RŽ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v RŽ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 10. RŽ na žádost vydá členovi RŽ potvrzení, kterým dokládá, že je platným členem RŽ se všemi právy a povinnostmi z tohoto vztahu vyplývajícími.

B)     Členská práva a povinnosti

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 2. členská práva, která přísluší všem členům:
  • a) Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti RŽ,
  • b) Být informován o činnosti RŽ,
  • c) Účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  • d) Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti RŽ,
  • e) Účastnit se jednání orgánů RŽ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  • f) Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  • g) Ukončit kdykoliv své členství.
 3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  • a) Podílet se na řízení RŽ,
  • b) Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
  • c)     Volit a být volen do všech volených orgánů RŽ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 ti let.
 4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  • a) Svým chováním, jednáním a vystupováním reprezentovat RŽ, dbát o jeho dobré jméno a podílet se svou činností na naplňování cílů RŽ,
  • b) Respektovat a dodržovat tyto stanovy a další pravidla a pokyny orgánů RŽ, klubové zvyklosti a respektovat jejich rozhodnutí,
  • c) Vykonávat činnost dle pokynů vedení RŽ, zejména členů jeho orgánů, trenérů, vedoucích mužstev, a to především při sportovní činnosti a brigádách
  • d) Dodržovat zásadu Spirit of the Game, fair-play a jiné uznávané zásady, platné ve sportu, usilovat o korektní vzájemné vztahy ve spolkovém životě i mimo něj,
  • e) Řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností v RŽ, pokud o tom příslušný orgán RŽ podle stanov rozhodl,
  • f)   Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství

 1. Členství v RŽ zaniká:
  • a) Vystoupením člena,
  • b) Vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečné stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  • c) Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů RŽ, usnesení a rozhodnutí orgánů RŽ nebo jiných členských povinností,
  • d) Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  • e) Zánikem RŽ bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď’ potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku RŽ jsou zejména:
  • a) Členské příspěvky,
  • b) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  • c) Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
  • d) Příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  • e) Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  • f)       Dary
 2. Majetek RŽ je ve vlastnictví RŽ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem RŽ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4.     V případě zrušení RŽ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu RŽ. Jestliže RŽ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.